نویسنده = طایفی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. افزایش دقت سامانة ناوبری اینرسی فضایی با استفاده از دینامیک مسیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

مهدی جعفری؛ مرتضی طایفی؛ جعفر روشنی‌یان