نویسنده = نوابی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. کنترل بهینة غیرخطی مسئلة ملاقات و اتصال فضایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

محمد نوابی؛ مهدی رضا اخلومدی