نویسنده = کولیوند، یارالله
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ارزیابی عملکرد سامانة تعیین وضعیت آزمایشگاهی با حسگرهای خورشیدی و مغناطیسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

امیرحسین توکلی؛ مسعود یزدانیان؛ یارالله کولیوند؛ مرتضی شهروی؛ مراد مؤمنی؛ سید محمدمهدی دهقان