نویسنده = حجت کاشانی، فرخ
1. آرایة خطی از آنتن پلاسما با کاربرد فضایی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391

فاطمة صادقی کیا؛ فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ سید جواد قیومه بزرگی