نویسنده = رحیمی‌نهوجی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی دینامیکی ربات انعطاف‌پذیر با استفاده از روش المان محدود و کنترل مسیر بهینة آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

محرم حبیب نژاد کورایم؛ مصطفی ناظمی زاده؛ حامد رحیمی‌نهوجی