نویسنده = شریفی، سید محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین قابلیت اطمینان سازة ماهواره بر به روش شبکه‌های بیزین و درخت خطا

دوره 5، شماره 1، بهار 1391

سید محمدمهدی شریفی؛ حسن غلامی مزینان؛ کامران شهانقی؛ مهدی کرباسیان