نویسنده = طلایی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و تحلیل حرارتی ماهواره با روش شبکة الکتریکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1391

حسین بلندی؛ امیر میرزا قیطاقی؛ بهمن قربانی‌واقعی؛ سید مجید اسماعیل‌زاده؛ محمدرضا طلایی