نویسنده = بوربور، سعید
1. مدل‌سازی حجم حساس در محاسبة سطح مقطع آسیب پرتوییSEU ناشی از پرتوهای فضایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

سعید بوربور؛ سیدامیرحسین فقهی؛ حمید جعفری