نویسنده = نوبخت ارسی، فریدون
1. آنالیز طیفی سری زمانی موقعیت ایستگاههای دائمیGPS با استفاده از HHT

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

فریدون نوبخت ارسی؛ محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری