نویسنده = ابراهیمی، اصغر
1. کنترل بهینة مدت زمان انتقال مداری پیشرانه کم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

اصغر ابراهیمی؛ حمیدرضا فیاض بخش