نویسنده = علی محمدی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از طرح رویه پاسخ(RSM) در تخصیص بهینه تلرانس

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

مهدی نقی خانی؛ حمیدرضا علی محمدی