نویسنده = طاهری، ا
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه سرعت لازمه حول مسیر نامی با احتساب اثر اتمسفر در ماتریس C

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

آ. محمدی؛ ا. طاهری؛ ج. روشنی‌یان؛ م. بهرامی