نویسنده = محمدزمان، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی قانون هدایت با استفاده از روش پایداری زمان کوتاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389

ایمان محمدزمان؛ حمیدرضا مؤمنی