نویسنده = ضیغمی، محمد صادق
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و آزمایش زیرسیستم تعیین موقعیت ماهوارةتدبیر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

حسین بلندی؛ محمدحسن اشتری؛ قدرت اله براتی؛ جعفر کوچکی؛ محمد صادق ضیغمی؛ مجید اسماعیل زاده