نویسنده = صالح، رضا
1. شبیه سازی فرآیند ردگیری و ارتباط مخابراتی با ماهواره

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388

مهرزاد نصیریان؛ رضا صالح؛ رضا شجاعی