نویسنده = فرزانه، سعید
1. ارائة یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

محمد علی شریفی؛ فرهاد صمدزادگان؛ سعید فرزانه