نویسنده = Zardashti، R
1. Flight Path Angle Steering with Lambert Guidance Reference

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

R Zardashti؛ M Bagherian