نویسنده = شفیعی نژاد، ایمان‏
1. شبیه‎سازی دینامیکی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388

ایمان‏ شفیعی نژاد؛ علیرضا نوین ‏زاده؛ ناصر رهبر؛ مهدی اصغری؛ علیرضا نوین ‏زاده