نویسنده = انوری، آذر
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی‏ و تحلیل حرارتی آرایههای خورشیدی بازشونده در ماهوارةLEO

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

آذر انوری؛ مهران شهریاری؛ فواد فرحانی