نویسنده = هاشمی مهنه، سید حامد
1. طراحی بهینه چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

سید حامد هاشمی مهنه؛ امیررضا قائدامینی هارونی