نویسنده = پوریاوی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد مجموعه چتر فرود محموله فضایی با استفاده از آزمون‌ پرتابی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

فائزه راثی مرزآبادی؛ رضا مشکانی؛ حسین پوریاوی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی