نویسنده = فارسی، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آزمایشگاهی انتشار امواج پیروشوک در کاوشگر فضایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393

محمد طاهای‌ابدی؛ مهدی علیزاده یزدی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی


2. عملکرد مجموعه چتر فرود محموله فضایی با استفاده از آزمون‌ پرتابی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

فائزه راثی مرزآبادی؛ رضا مشکانی؛ حسین پوریاوی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی