نویسنده = گرجی، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات طول بوستر و سرعت در جدایش غیردائم و آزاد بوسترهای موازی در حامل ماهواره

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

مصطفی هادی دولابی؛ علی محمد گرجی؛ حمیدرضا تاجیک