نویسنده = پروین‌جهرمی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. قرائت خودکار یک جایروکامپس تجاری با استفاده از پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

بهمن شهگلی؛ پیمان معلم؛ مسعود کاوش‌تهرانی؛ شهرام پروین‌جهرمی؛ سیدامین حسینی