نویسنده = حسینی ثانی، سید کمال
تعداد مقالات: 2
1. کنترل تحمل­پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

دانیال بوستان؛ سید کمال حسینی ثانی؛ ناصر پرویز


2. پیش­بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری­های زمانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

دانیال بوستان؛ ناصر پریز؛ سید کمال حسینی ثانی