نویسنده = بذرگرزاده، الهام
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت مبتنی بر تئوری پایداری جزئی زمان محدود

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

طاهره بینازاده؛ محمد حسین شفیعی؛ الهام بذرگرزاده