نویسنده = فاضل زاده، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. کنترل فعال ماهوارة هوشمند تحت بارهای حرارتی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

عماد آزادی؛ سید احمد فاضل زاده؛ محمد آزادی