نویسنده = نوین‌زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدارگرد سوخت جامد در انتقال بهینة فضایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

مهران نصرت الهی؛ علیرضا نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری