نویسنده = گازرپور، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تخمین مدار یک ماهواره با اتصال عمیق مشاهده گر GNSS در فیلتر کالمن خنثی (UKF)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-26

محمد علی امیری آتشگاه؛ حمید گازرپور؛ سیدامیررضا روغن گیر