نویسنده = قائمی سردرودی، ساناز
تعداد مقالات: 1
1. روش نوین ردگیری اتوماتیک ماهواره با اعمال پدیدة داپلر بر TLE

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

مهرزاد نصیریان؛ ساناز قائمی سردرودی