نویسنده = طهماسبی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فاصلة زمانی بین نقاط مشاهده شدهاز مسیر ماهواره ‌بر تعیین اولیة مدار آن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

حسین طهماسبی؛ مجید لشکان پور؛ ابوالفضل ملکی