نویسنده = لشکان پور، مجید
1. تأثیر فاصلة زمانی بین نقاط مشاهده شدهاز مسیر ماهواره ‌بر تعیین اولیة مدار آن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

حسین طهماسبی؛ مجید لشکان پور؛ ابوالفضل ملکی