نویسنده = اخلومدی، مهدی رضا
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بهینة غیرخطی مسئلة ملاقات و اتصال فضایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

محمد نوابی؛ مهدی رضا اخلومدی