نویسنده = صاغری، اسد
تعداد مقالات: 1
1. روش تکمیلی طراحی مفهومی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

مهران میرشمس؛ اسد صاغری؛ احسان ذبیحیان