نویسنده = برقی زنجانی، حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص بهینة توان با الگوریتم ازدحام ذرات در سیستم‌های مخابرات ماهوارهای با تداخل بین‌ بیمی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-60

علیرضا رضائی؛ نیلوفر نوبهاری؛ حکیمه برقی زنجانی