نویسنده = کسائیان، سیدعلی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی برای یک سیستم حامل هوافضایی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-7

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان