نویسنده = علوی پور، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مسیر بهینه یک بلوک انتقال مداری جهت تزریق ماهواره به مدار زمین آهنگ با پیشرانش محدود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-25

مجتبی علوی پور؛ امیر علی نیکخواه؛ جعفر روشنی یان