نویسنده = کاظمی، علی
1. تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش‌های صحرایی نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1397

حسین قدم پور واحد؛ علی کاظمی؛ باقر مینایی؛ ذبیح الله قدم پور- واحد


2. تأثیر شرایط بی‌وزنی شبیه‌سازی شده بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-68

وحید نیکبخت؛ علی کاظمی؛ زهرا حاج‌ابراهیمی؛ ندا خالدی؛ محمد اسدی گلزار