نویسنده = ابراهیمی، اصغر
2. هدایت مقاوم وسایل بازگشت‌پذیرمبتنی بر رگرسیون PLS در حضور عدم قطعیت پارامترهای ورود

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-40

عاطفه حسین زاده؛ امیرحسین آدمی؛ اصغر ابراهیمی