نویسنده = کرمی هردستانی، علی
1. کاهش ابعاد آنتن هلیکال برای مأموریت های فضایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-59

فاطمه صادقی کیا؛ علی کرمی هردستانی