دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1398 
2. طراحی پیکربندی یک رانشگر تک‎مولفه‎ای هیدرازینی10 نیوتنی

صفحه 13-22

حدیثه کریمایی؛ محمدرضا سلیمی؛ حسن ناصح؛ احسان جوکاری