دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 39، تابستان 1398، صفحه 1-78 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده

صفحه 1-10

علیرضا فتحی؛ مهدی آهنگر


5. طراحی و پیاده‌سازی بستر آزمون سخت افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره

صفحه 55-70

وحید بهلوری؛ حسین حقیقی؛ سمانه کویری؛ مرضیه تقی نژاد؛ احسان معانی؛ سهیل سیدزمانی