دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1398، صفحه 1-118 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. طراحی بهینه چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت

صفحه 1-17

امیررضا قائدامینی هارونی؛ سید حامد هاشمی مهنه


4. طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی

صفحه 47-56

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی


8. بررسی اثر رسانش سطوح ماهواره بر تخمین وضعیت با استفاده از سنسور دمایی

صفحه 91-102

مرجان مقنی پور؛ مریم کیانی؛ سید حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان