دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1398 
4. طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی

صفحه 47-56

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی


8. بررسی اثر رسانش سطوح ماهواره بر تخمین وضعیت با استفاده از سنسور دمایی

صفحه 91-102

مریم کیانی؛ مرجان مقنی پور؛ سید حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان