دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1398، صفحه 1-118 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. طراحی بهینه چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت

صفحه 1-17

10.30699/jsst.2020.86093

امیررضا قائدامینی هارونی؛ سید حامد هاشمی مهنه


4. طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی

صفحه 47-56

10.30699/jsst.2020.102347

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی


مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

8. بررسی اثر رسانش سطوح ماهواره بر تخمین وضعیت با استفاده از سنسور دمایی

صفحه 91-102

10.30699/jsst.2020.102348

مرجان مقنی پور؛ مریم کیانی؛ سید حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان