دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 42، بهار 1399، صفحه 1-100 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

3. رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیتهای فضاییِ تجاری: تجویزی یا تحدیدی

صفحه 25-38

10.30699/jsst.2020.102351

سیدهادی محمودی؛ روح اله رهامی؛ حمید حیدری


4. دینامیک و مدل سازی غیر خطی موتور سیکل انبساطی

صفحه 39-48

10.30699/jsst.2020.102349

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی؛ داود رمش؛ محمد رضا علی خانی