دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 42، بهار 1399، صفحه 1-100 
4. دینامیک و مدل سازی غیر خطی موتور سیکل انبساطی

صفحه 39-48

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی؛ داود رمش؛ محمد رضا علی خانی