دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تابستان 1399 
5. ارائه فرآیند طراحی و ساخت کن ست ARTA در مسابقات بین المللی CANSAT ایران

صفحه 61-75

حانیه اسحاق نیا؛ امیرحسین آدمی؛ مهران نصرت الهی؛ سجاد خیرخواه؛ شیوا امامی؛ سید علی سعادتدار؛ نرگس افسری؛ خشایار مشهدی؛ منصور حضوری