دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 44، پاییز 1399، صفحه 1-110 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

صفحه 1-16

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی