دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1399، صفحه 1-110 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. هدایت تناسبی با بازخورد شتاب خطی و شتاب زاویه ای خط دید

صفحه 1-13

10.30699/jsst.2021.1260

سید حمید جلالی نائینی؛ علی عربیان آرانی