دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 47، تابستان 1400، صفحه 1-110 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. شبیه سازی عددی دو بعدی پیرولیز و فرسایش در نازل همگرا-واگرای راکت سوخت جامد

صفحه 1-26

محمد رزمجویی؛ محمد شهبازی؛ فتح الله امی


3. بررسی عملکرد تراستر دومولفه‌ای با نرم‌افزار توسعه یافته تحلیل محفظه رانش موتورهای فضایی

صفحه 47-37

مسعود عیدی عطارزاده؛ عطیه سرآبادانی؛ غزال داورنیا؛ حامد خسروبیگی؛ محمد فرشچی؛ علیرضا رمضانی


6. تحلیل،طراحی و بهینه‌سازی حفاظ تشعشعی چندلایه برای قطعات الکترونیکی ماهواره

صفحه 71-76

کاووس قوردوِئی میلان؛ علی صدر؛ سیدحسن صدیقی؛ حمیده دانشور