دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1387 (شماره پیاپی 1) 
7. ملاحظات به‌کارگیری سیستم‌های تله‌متری و موقعیت‌یاب جهانی در راکت‌های کاوش

ب. بهشتی برومند؛ ا. قنبریان؛ ز. صادقی گیوی؛ ا. احمدلو؛ ک. رئیسی؛ م. بهرامی